Tin mới nhất

Chứng chỉ công nhận VILAS

Phòng KCS-Nhà Máy NPK (Công ty CP XNK Quảng Bình) đã được văn phòng Công Nhận Chất Lượng (BOA) : Phòng Thử Nghiệm được công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 805)

Đồ thị và Bảng giá

  Biểu đồ giá phân bón thế giới biểu đồ Bảng giá phân bón Việt Nam
  Loại phân bón
  Phân phối Giá bán
  NPK Đình vũ Quảng Bình 28.900 VNĐ +300
  NPK Đình vũ Quảng Bình 28.900 VNĐ +300
  NPK Đình vũ Quảng Bình
  28.700 VNĐ +300 
  NPK Đình vũ Quảng Bình 28.700 VNĐ +300 
   Cập nhật ngày: 14/11/2014
Đối tác